Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ööö HOLLAND.

men racend, voor Omtrent 200 jaren, noch eenige grofidilagen daarvan gezien te hebben. Op de plaats, daar deze Burgt geftaan heeft, en van deszelfs fteenen, is daarna die vermaarde Abtdy van Rhynsburg gebouwd, door Vrouwe Petronella Graviime van Hollandss Keifers Lotbarius II 's Zufters, en Weduwe van Graaf Floris II, omtrent den jare 1132; gelyk zy ook, als ze in 1144 dezer waereld overleed , aldaar begraven werd; gelyk meer andere Graven en Gravinnen van Holland, in de Kerk dezer Abtdy, die aan de Maagd Maria toegeweid was, haare ruftplaats vonden: daaronder ook Graaf Willem II. Blyken daarvan Zyn eenige Graffchriften, in Zerken uitgehouwen; die noch heden in de Kerk van Rhynsburg, weleer aan die Abtdy behoorende, in den muur gemetzeld, gezien worden. Deze Abtdy was gefchikt ter bewooning van Adelyke Jongvrouwen, die aldaar onder het bellier eener Abtdijfe, naar den regel Van S. Rencdiclus leefden. Dezelve werd , kort na haare ftichting, door verfcheidene Paufen, met groote voorrechten begunftigt; waarvan de Kopyen te vinden zyn, by Simon

van Leeuwen, (oud Batavie bladz. 1318 1320:) gelyk

ook van eenige brieven der Graven van Holland; waarby veele vafte goederen en tienden, tot onderhoud der Kloosterlingen , aan dezelve werden opgedragen. Ook hadden de Abtdiffen het waereldlyk Hoog Rechtsgebied, niet alleen over 't Dorp Rhynsburg, maar over Boskoop, Akkersdyk en Vennen. 'Er worden XXXII Abtdigen opgeteld, die, geduurende den tyd van 470 jaren, deze aanzienlyke waardigheid bekleed hebben: van welke de laatfte is geweeft, Stevina van Rofum, Dochter van den vermaarden Gelderfchen Veldoverften, Maarten van Rofrnn, Heer van Poederoojen, en van Vrouwe Oda van Broekhuizen; die in 1603 te Leiden overleden is. In haaren tyd is deze Abtdy, geduurende de Spaanfche onluften in deze Landen verwoeft geworden; vermoedelyk, door de zogenoemde Geuzen of Onroomfchen; hoewel by gebrek van aantekeningen, dit niet wel kan bepaald worden. De daar aanhoorige goederen zyn door 's Lands Staaten verbeurd verklaard; waarvan de beftiennge, (gelyk de goederen der Abtdy van Leeuwenhor jt ,) opgedragen is, aan de Ridderfchap dezer Provincie; welker oudfte Lid, den titel heeft van Raad en Rentmeefter Generaal der Abtdy van Rhynsburg: welke thans is Jonkheer Willem, Graaf van Bentink, Vryheer van Rhoon en Pendreibt enz. Aaa het oofteinde van dit Dorp, is de

ver-

Sluiten