Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7oS

HOLLAND.

ftrektheid haddén, dan 't hedendaags Baljuwschap, dat dien zeiven naam draagt. Door de veranderingen, welke dagelyks in dergelyke za- ■ ken voorvallen, zyn, van tyd tot tyd, meer' Dorpen , die weleer tot Kennemerland behoord! hadden, daarvan afgefcheiden, en aan 't Bal-' iuwfcbap van de Nieuwenburgen , toegevoegt.. Thans behooren tot het zelve XVIII Dorpen ;; die ooft — en noordwaard van Alkmaar liggen., De jegenwoordige Baljuw is de Wel Ed. Geftr., Heer Mr. Willem Winder, Borgemeefter eni Raad der Stad Alkmaar; die ook Baljuw der Eg-' monden is, en met zeven Leenmannen, de Rechtbank fpand, op 't Stadhuis te Alkmaar.

Eenige Ambachts Heerlykheden liggen , in - cn i by den Schermermeer en het Schermer Eiland.

De SCHERMERMEER, kortheidshalve, de Schermeer, en de Schermer, genoemd, is een Polder van ruim Ó161 morgen lands; die, daar zy eertyds beftond, in eene; groote Waterplas, droog gemaalen en bedykt geworden is: zynde, in den jare 1635, eérlt onder de Bedykers, elki naar evenredigheid der daartoe opgefchootene geldfommeri; by looting verdeeld. De Huizen binnen dezen Polder ftaan, langs de Trekvaarten en Wegen, met welke dezelve doorfneden word, van elkander verfpreid: doch te gelyk gebracht , tot twe Kerkdorpen; waarvan. het één, 't welk' aan de Trekvaart tuffchen Alkmaar en Hoorn ligt, Bedyktei Schermer (eigenlyk Bcdykte Schermer kerk) en het ander Zuidsciiermer (Zuid Schermerkerk,) genoemd.

word. De Bedyktë Schermer heeft zyn' eigen byzonderen Predikant: dan, de Gemeente van Zuid Schermer, Word, als een Kombinatie, door den Predikant van Driehuizen , in 't Schermer Eiland, bediend. Zy behooren fa-i men, tot ééne Ambachts Heerlykheid; die in 1730,.door de Dorps Regenten, gekocht is, voor Sooo gulden.

SCHER

Sluiten