is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII.

brief.

XXIII.

brief,

DRIE-EN TWINTIGSTE BRIEF.

Aan een Edelman van Ravenna.

j^immcr, myn Heer , had ik kunnen vermoeden, dat gy u tot eenen zo onberoemden Geesteiyken, als ik ben, zoudt wenden, om deszelfs uitfpraak te hebben, over eene familiezaak. Men heeft hier eene menigte verlichte Rechtsgeleerden, die u eene uitmuntende oplosfing zullen geeven.

Behalvenmyne onbekwaamheid in dit Ruk, vinde ik geen vermaak in raad te geeven over waereldfche zaaken. Ik herinner my, dat de Heilige Paulus allen Dienaaren des Heeren verbiedt , om met tydelyke zaaken zich veel te bemoeijen. Een mensch, die der waereld is afgeftorven, moet zich niet meer met dezelve bezighouden. Elk Geestelyk Genootfchap, 't welk van deezen ftclregcl afwykt,zal vroeg of laat ten gronde gaan; gelyk elk bemoeizieke Monnik, die zich in de Huisgezinnen indringt, om

der-

72 BRIEVEN

voorzegging van den Heiligen p h i l i p p tj s d e neri waar is, gelyk ieder een verbreidt.

Fr. l. ganganelli. Rome, i. Maart, 1750.