Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN

van

PAUS

CLEMENS XIV.

VIER- EN ZEVENTIGSTE BRIEF.

Aan een Toscaansch Edelman.

Tpve opvoeding, myn waarde Heer, die gyaan uwe kinderen wilt geeven, zal flegts een bloot vernis zyn,indien zy niet den Godsdienst tot haaren grondflag hebbe. 'Er komen, in den loop des leevens,gelegenheden voor, in welke de eerlykheid alleen niet fterk genoeg is om aan fommige verzoekingen wederitand te bieden, en. in welke dc ziel zich verlaagt, indien zy niet opgebeurd worde door de vaste hoope der onflerflykheid.

Om gelukkig en wys tezyn,moetdemensch, reeds van zyne tederfte kindsheid af, God leeren aanmerken als het begin en einde van alle dingen: de Reden en het Geloof moeten hem

II. deel, A te

LXXIV.

e r ie f.

Sluiten