Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van C L E M E N S XIV. 31

fcwaam fchryver moet deeze onderfcheiding I weeten te maaken.

Ik zoude gaarne zien, dat gy ons een Berigt en Uittrekzel gaaft van twee Werken, die hier zeer onlangs zyn uitgekomen: De Verkeering met zich zeiven, en, De eerjle Beginselen der Over-Natuurkunde. Het eerfte verdient, dat men 'er byzonder belang in ftellc; dewyl het de ziel verheft op de puinhoopen van neergeworpen hartstogten en zinnen. Het andere is van geen minder belang, daar het de geestelykheid en onfterflykheid der ziele duidelyk doet bevatten. Het zyn twee Overnatuurkundige voortbrengfels, maar op verfchillenden trant voorgedraagen; De Verkeering met zich zeiven, met eene klaarheid , die haar binnen het bereik van al de waereld ftelt; De eerfte Beginzelen der Overnatuurkunde, met eene grondigheid, welk het grootfte gedeelte der menfchen verbiedt het Werk te leezen.

Ik merke uwe Bladen aan als een Wekker, die onze Itaüaanen belet by de Weetenfchappen en Letterkunde in flaap te vallen. In eene warme Lugtftreek is het, om zich te kunnen oefenen, noodig, dat men dikwyls opgewekt worde. Indien men niet op zichzelven let, wordt de geest, even als het Ügbaam, dof en flaaperig, en dan heeft men naauwlyks den moed om te denken en te leezen. Florence was altoos beroemd van wegen de Letterkunde; en den goeden

XXIX.

3 r i e f.

Sluiten