Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXXIX

'BRIE F.

238 BRIEVEN perfonaadjen doen werken, die op het tooneeï der waereld zich met luister vertoonen.

De man, van welken gy fpreekt, is een week mensch, zonder Hevigheid of ftandvastigheid, waarop men, derhalven, volftrekt geenen ftaat kan maaken. 'Er is een ander perfoon, dien gy kent, ieverig, gelyk men behoort te weezen, voor het Koninglyke Huis van Bourbon; maar die koomt uit zyn Paleis met het allervastfte befluit,om,over de zaak vanParma,den Heiligen Vader in hartige taal aan te fpreeken; en naauwelyks in deszelfs tegenwoordigheid gekoomen, durft hy niets meer zeggen. Wat den kleinen Prelaat aanbelangt, die mede moet werken , en zich tot Middelaar ftellen, hy is eene befluitlooze ziel, die altoos de zaaken tot den volgenden dag uitftelt, en geen ander antwoord geeft, dan, wy zullen eens zien.

Men zou 'er wel een woord van kunnen zeggen aan den Generaal der ***; maar het is niet dienftig hem aan moeilykheid bloot te ftellen, vooral tegenwoordig, daar zelfs dé geheimhouding, door de Heilige Inquifitie opgelegd , niet wordt in agt genomen. Wat zynen Byzitter (*) aangaat, die is wel een goed

mensch. _ ,

Frank-

(*) Den naam van Adfiflens, dien ik hier door Byzitter vertaald heb, geeft men aan eenige Raaden, welke den Generaal cencr Geestlyke orde toegevoegd zyn, om nevens, en onder hem, de zaaken der Orde te beltuurea. Doorgaans zyn zy vier in getal.

Sluiten