Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXXXV

SBXEF.

22 BRIEVEN , , De Staatsdienaars vaaren voort met de bitter, fte Jclagten in te brengen; en de partyen, wel. ker belang het is, dat 'er niets befüst worde, vormen omfchanllngen, belegeringen, en.... Uw vernuft zal u de rest wel zeggen.

'Er is alle reden om te denken, dat Frankryk, Spanje, en Portugal zullen, enz.

Indien men my ftilzwygen oplegt, zal ik u niets zeggen; en zekerlyk zult gy myn gedrag goedkeuren. Ik wil niet, dat men my laake, gelyk den kleinen man, dien gy kent, gebeurd js, over het niet bewaaren van een geheim.

Behalven de eerlykheid van eenen Kardinaal, bezitte ik die natuurlyke eerlykheid, die het wee. zen van een braaf man uitmaakt, en dit is eene dubbele verplichting om befcheiden te zyn: maar wy zullen dit niet genoeg zyn om te beletten , dat de zaak terftond rugtbaar worde 5 en het zou my zelfs niet verwonderen, dat de Hollandfche Courantfchryvers 'er kennis van kreegen.

Van te vooren kan ik niets weeten , dewyl men niets zegt. Hetleevcn, 't welk ik leide, is zo donker als myn gewaad; en ik verfchyn gevolgelyk niet in die luisterryke gezelfchappen , daar men de groote nieuwtjes verhaalt. Ik worde de zaaken niet gewaar, dan door mid> del van onzen waarden Abt.,., Maar weet die alles, en zegt hy altoos de waarheid? Niet dat

hy

Sluiten