is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN IEVER.

heeft, hoore toeroepen: „ Ik ben het niet, die „ u gepynigd heb; ik, die geboren uit den fchoot „ van den Vader der barmhartigheden, niets aan„ beveele dan de liefde; ik, die de vrugt zynde van Gods liefde tot de menfchen, niets be„ geere dan hunne zaligheid; ik, die niets ade„ mende dan zelfverlochening en nederigheid, ge„ lyk myn Godlyke Meester my Helle aan de voe„ ten der geheele waereld, en, naar zyn voor„ beeld, niets predike dan eenen geest van zagt„ moedigheid en van vrede. Onverbiddelyk voor „ de ondeugden en voor de dwaalingen, hebbe ik, om de zondaars te recht te brengen, geene an„ dere wapenen dan traanen, dan gebeden, dan „ geheel geestelyke beftraffingen".

Volg deezen Heiligen Godsdienst, Monfeigneur, in het midden der ongeloovigen, die u omringen: win hun vertrouwen; vermaan hen als de tederfte Vader, dat zy de oogen openen over hunne buitenfpoorigheden, en betuig hun in alle omftandigheden, dat gy hen weezenlyk in uw hart draagt. Dan zult gy uwe bediening vervuld hebben op eene wyze des Apostelfchaps waardig. Indien men uwe wenfehen niet vervult, zal men ten minften zich verwonderen over uwe liefde, en men zal niet zeggen, dat de Kerk vervolgzugtig is, het geen weezenlyk eene lastering is, dewyl zy, altoos onderfteund door den Heiligen Geest, nooit uit drift kan handelen. De Heilige Bisfchop van Geneve, die" met de

groot-