Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü26 DE GEEST DER KERKE.

Heer, één Geloof, ééne Hoop, één Doop (*); en hv die de eenheid verbreekt, bant zichzelven, en ver' dient met een kind van jesus CHRiSTus,en van de Kerk, te weezen. Indien men den geest des vredes wil hebben, die de Kerk altoos bezielde moet men haare Regelen (f) leezen; deeze ademen mets dan wysheid en gemaatigdheid. Maar, ongelukkiglyk,zoekt mende befchuldigingen,die men der Catholike Kerke te last legt, by derzelver vyanden; en dan gelooft men terftond, dat zy bezield is met eenen geest van verwarringe en vervolginge. Indien judas jesus christus verried; indien petrus hem lochende; indien in vervolg van tyd onder de Bedienaars der Altaaren onrustige geesten waren; is het evenwel niet de hoogde onrechtvaardigheid, het Euangelium en de handelwyze der Kerke, uit hoofde van deeze misbruiken, te willen afkeuren?

De Zaligmaaker der waereld beval petrus die malchus het oor had afgehouwen, dat hy zyn zwaard weder in de fchede zoude ftceken, om aan alle eeuwen te leeren, dat zyn Koningryk het ryk der zagtmoedigheid en des vredes is. Wanneer hy zegt dat hy gekoomen is om het zwaard te brengen (§), fpreekt hy alleen van dien Oorlog, die wy onzer driften moeten aandoen, en van dien

ftryd,

CO Eph. IV. 5. CD Canones. ' CS) Matth. X. 34.

Sluiten