Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£98. ZEELAND.

Üoogek Raad; en, drie tot het Hof-Provint CIaal over' Holland , Zeeland en JVeftvricsland. Zeeland geeft ook drie Gekommitteerden ter Admiraliteit van Holland: één', op de Maas: één', te Amjierdam: en één' in hét Noorder-kwart'ier. Deze gemeide KommiJJien zyn in Zeeland, voor die , aan welke dezelve ten deel vallen , van des te meer belang: dewyl ze niet, (gelyk, iu - de andere Provinciën) om de 2. of 3 jaren verwiffelen ; maar biyven, geduurende hun leven: weshalven, deze KommiJJien, daar, als Ampten ■worden aangemerkt. En in deze reeds voorlang yaftgeftelde order, is, federt de verandering der Regeering , door de herftelling van het Stadhouderjchap, geene verandering gemaakt: maar, alles-op deir ouden voet gebleven: eeniglyk , met dit onderfeheid, dat de door de cénë of andere Stad tot die KommiiTien benoemde perfoonen, aan den Heer Prins Erfstadhouder moeten vertoond worden ; ten einde, die oordeele, of zy bekwaam zyn, om dezelve waardiglyk te konnen bekleeden.

Behaiven het Kol-lcgie der Heeren Staaten-, ïs 'er een ander der Gekohmttteerde Raaden dezer Provincie; aan welke, de uitvoeringe der. Staats Rejolutien, in zaken der Politie, Militie t^n Fenantien, is toevertrouwd, in afwezenheid der Staaten. Tot dit Kollegie ; welks Ledenpok den Titel van Èdehnogende Heeren voeren; worden zeven Gecommitteerden gebruikt; één yan wege den Eerjlen Edelen: en de andere, u,it de zes Stemmende Steden; die deze Kommi§ije, desgelyks, a\d vitam hebben: en behaiven. hun Traktement, een vrye wooning in 'ééne der. |iuizingen, in de Abtdy te Middelburg; alwaar,

Sluiten