is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

669 ZEELAND.

mingte Zeelieden; doch, in tyd van Vrede, ook voorande-* re behoeftige Mannen en Vrouwen, en daarom het Oudemannenhuis genoemd: een Weeshuis , ftaande onder het opzicht der Diakenen: en eindely k een Latynsche School , onder het opzicht van eenen Rector.

Onder lieden van Geleerdheid, die, in de voorige Eeuw gebloeid hebben, waren Lud. de Dien en Petr. Cunaus,beiden uit Vliffingen oorfpronglyk; die, door hunne Taalkundige Schriften, aan de II. Schrift, een groot licht hebben bygezet. Ook teld deze Stad, onderfiaare inboorlingen,eene menigte van groote Zee-Helden: daar onder, vier Lieutenant-Admiraals, alle Evertzegenoemd: als mede, dien alóm beroemden Admiraal Michiel de Ruiter; die aldaar geboren is, in den jare 1607.

De Flijfmgers hebben , ten allen tyde , ongemeen in 't Zeevaaren, uitgemunt; waartoe zy, door de bekwaame gelegenheid hunner Stad, aan de Wefl er-Schelde, en zo naby de Noordzee, zeer natuurlyk moeiten aangenoopt worden. Daar door, was de Viffichery, hunne eerftehandteering:hebbende , voorheen , meeft zich toegelegt, op de HaringVifchery. In tyden van Oorlog, echter , begonnen zy liever ter Kaap te vaaren, op de Schepen der onderdaanen van ■vyandelyke Mogenheden: en dewyl deze onderneming hun ongelyk grootere vvinfteu toebracht ; is , daar door de Viifchery allengs vervallen. Geduurende den voorigen oorlog tegen- de Franfcben, dien zelvcn-, die door den Vrede ran Utrecht 1713, befloten is, hadden zy in Zee,eene menigte der zodanige Kommiffievaarders; die, op koften der gegoedfte Ingezetenen dezer Stad, toegeruft, der Franfchen Koopvaart, gevoelige (lagen hebben toegebracht. Men heeft toen, terzelver tyd, 27 Kaapers, alleen te Vliffingen t' huis hoorende, in Zee geteld. In den laatft voorigen oorlog , hebben zy weder eenige Kaapers in Zee gebrast: doch door den fchielyk daarna gevolgden Vrede van Aken, in 1748, werd die toerufting te rafch geftaakt, dan, om groote winHen daar by te behaalen. Ondertuffchen, griemeldedeStad, inzonderheid, in den jare 1747, toen de Franfchen in StaatsVlaanderen gevallen waren , door alle de Vreemdelingen , welke uit die Provincie, derwaard kwamen vluchten: gelyk mede, door het Engelfch Krygsvo'k, dat aldaar belandde , ter bewaaring niet alleen van deze Stad, maar ook van 't geheel Eiland Walcheren: waardoor, alle de huizen der Stad vervuld, en allerlei noodwendigheden, voor zo veel volks,

act