is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEELAND. 89ï

Dorpen , -op den weg tuffchen Vliffingen en Middelburg , joch nader by dé eerfl- dan by de laatltgemelde Stad. Beiien hebben zy; hoewel zeer naby- en genoegzaam rakende ian elkander gelegen; hunne byzondere Kerk en Predikant. Dok zyn, zy tule byzondere Ambachts-Heerlykheden: dan, "amen behoorende aan een' en den zeiven Heer; welke is, VIr. Adriaan Steengracht, federt 1772 ook Meer van Slangenburg , in 't C-raaffchap Zutphe.n, en Baljuw, beneven Rentmec/ler Generaal van Zeeland, Bewefter-Schelde.

Oost Zouburo, ook Oofter Zonburg genoemd, ligt aan ien Rei- of Straatweg, gaande van Middelburg naar Vliffin-, ren: dus, men van de ééne naar de andere Stad reizende, :e midden door dit Dorp heen gaat.

Maar West Zouburg , of IVcfler-7.ouburg, ligt een weinig ten weflen, van gemelden Straatweg: en, door dit Dorp, loopt liet Voetpad, tuffchen die beiden Steden.

Dit JVeft Zonburg is grooter en aan.zienlykcr, dan 't anjer. 'T beftaat in een breed en lang plein, met boomen beplant, en, te wederzyde bezet met huizen. 'T word gehouden voor 't fraaiite Dorp van geheel Walcheren. Deszelfs Kerk is, in den jare 1466, gedicht , door. Heer Adriaan van Borfelen, ( aan wiens Gedachte, die beieren Dorpen toebehoorden,) en, deszelfs Huisvrouw, Anriayrm Bourgonje. Zy, was toen , een Kapittel Kerk.

By l-Vefl Zoulmrg, wat zuid weftwaard van de Kerk, ftaat bet vermaard Kasteel van West-Zouburg, 'twelk, buiten tegenfpraak, zyn oorfprong en naam, aan die beiden Dorpen , mede gedeeld heeft.

Vermoedelyk , is Zou burg, zo veel gezegt, als Zuidburg, of de Zuider Burgt: en-zal dit Slot dus genoemd zyn, ter oorzake .van deszelfs gelegenheid, in het Ztiidcr deel des Eilands; als ook, ten Zuiden der Burgt , die aanleiding ter Échting der StadMiA4ëHrg>, gegeeven heeft. Dit gebouw vertoond zich zeer deftig en aanzienlyk; hoewel 't eertyds van noch veel grooter uitgeflrektheid is geweeft, dan jegenwoordig. Niet alleen hebben beiden Maximiliaan, en Karel V, noch Aarts Hertogen van Ooflenryk zynde, op dit Slot hun veiblyf gehad; als zy de eerfte, in 1478- en de laatfte, in 1515 , de hulde der Staaten van Zeeland ontfingen : maar ook, heeft de laatltgemelde, als Keiler, in 1556, eenige dagen aldaar zyn intrek, als hy, na afftand van de Regeering over deze Landen, aan zynen Zoon.Filips II, gedaan te hebben," dereize naar Spanje ondernemen zou, geLil 3 noQ.