is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j48 ZEEL A N D.

verdeediging. Doch, na'een beleg van eenige maanden, werd 'c, echter, door 's Grave Volk ingenomen, en by dié gelegenheid vernield; hoewel, Heer Jan, 't gevaar van per-i foonlyk in 's Grave handen te vervallen, door de vlucht iri tyds ontweken was. De verdere omftandigheden van dit geval, en de daaruit ontftaane onluften, tuffchen die beiden , worden, door Smallegange (Chron. van Zeeland bladz. 575 efi 576.) opgegeven; die ook aanmerkt, dat de nakov melingen van dezen Heer Jan van Reneffe, daarna, in del Provincie Utrecht zich nedergezet, en, verfcheidene ande^ re Heerlyke goederen, door huwelyken , verkregen hebben; De Heeren van dit geflachte, 't welk, in gemelde Provin-: cie, tot deRidderfchap behoord,behouden noch den ouden Stamnaam , van deze Heerlykheid Reneffe ontleend; hoe-f wel, thans geen eigendom daaraan hebbende. De Heer Mr. Piet er Mogge, gewezen Regent van Zierikzee, die wegens Zeeland ter vergadering van Hunne Hoog Mog. was afge< vaardigt, was Heer dezer Heerlykheid; deswege ook Mog-t ge van Renesse toegenoemd: na wiens overlyden, in 1756; dezelve gevallen is, op zyne Erfgenaamen. Het Slot Moer-i mont is, daarna, weder herfteld, en voortreflyk opgehaald; Het behoord, aan 't geflachte van Schuilenburgh; 't welk mede een gedeelte der Ambachts Heerlykheid bezit. De Hervormde Gemeente van Reneffe is, in 't Kerkelyke gekombineerd, met die van 't nabuurig Dorp Noordwelle: dus dé Predikant beurtelings , dan in de ééne , dan in de ande-: re plaats , den dienft verricht. Van Reneffe , loopt doot Noordwelle, en Serooskerke, een Trekvaart , naar Zierib zee.

Noordwelle , ligt niet meer dan een . half uur gaans zuidooftwaard van Reneffe ■• en is een taamlyk goed Dorp.

Zuidwaard van daar, ligt Zuidwelle , dat wél eer een Dorp geweeft is: doch, waarvan de Kerk is weggeraakt? zynde niet, dan \ Kerkhof , overgebleven. De weinig Boel renwooningen, die zich daarin bevinden, maken faamerj eene Buurtfchap.

Beiden Noord- en Zuidwelle zyn faam vereenigt, tot ééne Heerlykheid; die met Jen naam van Welland meelt bekend is: hebbende, voorheen, langen tyd behoord; aan de Hee< ren van't oud Adelyk gedachte van Serooskerke; die, fe< dert de Ridderfchap, in deze Provincie, niet meer in dë vergadering van 's Lands Staaten werd aangenomen, van deze