is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT. 975.

ebben, dat die Waterplaflen, te zeer gouden ergroot worden. Zodanige Veenen zyn mede, 1 de nabuurfchap van Rheenen; by het Dorp reeneniaal.

De Zuiderzee leverd den Inwooneren veelerly Tifch: inzonderheid, Both , Spiering, en verben Haaring; die veel gedroogt word, tot Boking: alle welke Vifch fchier dagelyks, met Karen, naar Utrecht, en andere Steden binnen--, n, zelfs , buiten de Provincie, verzonden ford. .

De Lucht binnen deze Provincie word ongeneen geroemd, wegens haare gezondheid: ter lorzake van den hoogen grond; die niet zo veee ziltige en vochtige dampen uitleverd; dan vel, in fommige plaatzen van Holland en Zeeand.

In den iare 1748, als een algemeene opnening van 't getal der Huizen binnen deze geïeele Provincie gefchiede, werd derzelver getal jevonden, 18879: waaruit, men eene begroo;ing heeft konnen opmaken, ten aanzien van 't ;etal der Inwooneren: en, 't zelve gefteld, op jmtrent 74400; elk Huisgezin, op tuffchen vier m vyf perfoonen, gerekend. De Inwooneren hadden, al vanouds, den naam van Iirygsdapperheid: en, waren doorgaans zeer gevoelig, wegens de geringfte krenking hunner Vryheden : 't welk, geduurende de Biffchoplyke Regeering, te meermaalen, gelegenheid, tot verregaande binnenlandfche beroerten, gegeven heeft. Voorts zyn ze, in Zeeden, veelal, den GelderJchen en Hollanderen gelyk; naarmate hunne woonplaatzen, nader aan de ééne en andere Provincie, grenzen.