Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 T R E C H T. ior*

he Schryveren, Obiricum, is bekend geweeft. Desgelyks, ord die Stad by Heda en andere Latynfche Schryveren dec ridden- Eeuw, benoemd, Trajectum Vetus-, dat is, Oud■echt. Vermoedelyk, ter oorzake, dat het getal der Vein, om over den Rhyn te geraken, door den tyd vermegvuldigden: en, men daarom, dit meelt bekend en geuikt Veir, 't welk alreeds federt de tyden der Romeinen, p deze Stad geweeft was, met die ornfchryving van Tra* Bum Vetus, (het Oud Veir,) heeft willen van de andere, iderfcheiden. En, op dezen laatften naam, heeft men ihoorlyk te letten: want Trajectum Vetus zal,naar de Friehe taal, (welke, in oude tyden, toen de Friefen aldaar, gezach voerden, de gemeene Landtaal was,) niet an:rs, dan Old-Trecht, uitgefproken zyn. Van daar fchynt f Latynfche Schryveren van lateren tyd, de naam Ultractum : oorfpronglyk. En , wy hebben geen reden, om twyfelen, of, van dit Oldtrècht, is, by verzachting, utrecht, en, daarna, Utrecht voortgekomen, met wel:n naam, als de eenige, die Stad, in onze dagen, is Be:nd gebleven.

Deze afleiding van naams betekenifle is, gewiflyk, min ïdwongen , dan die door Hadr. Junius daarvan gegeven word. Bat. Hifi. p. 225, 226.) Dees' Schryver legt ten grond, dac e Stad, by Ammianus Marcellinus, (Hijlor. Lib. XVHL") tricesium , en Utricesima , genoemd word: en meend, en naam daarvan oorfpronglyk te zyn, dat, naar de ver:eling, door de Romeinen gemaakt, van hunne Legerdatzen, langs den Rhyn, aldaar, de vyfendertigjle Legioen ;r Roomfche Krygsbenden ter bezetting lag: 't welk de .omeinen kortheidshalve , dus in fchrift uitdrukten: V. RIC. LEG. STAT: dat is, Qitinta Tricefima Legionis '.ativa: of, de Legerplaats der vyfendertigfte Legien: het elk, door't gemeen Volk, der Latynfche taal onkundig, )ti opgevat zyn, als de eigen naam der Stad; dien zy, Ktheidshalve, met achterlating der twe laatft Syllaben, Uuc, hebben uitgefproken.

Uit 't voorig gezegde blykt, echter, niet te min, dat ,e Stad van zeer vroegen Ouderdom geweeft zy: alhoewel en, aangaande den tyd der Stichting, zo min, dan den tichter zeiven, eenig zeker naricht heeft. Vermoedelyk is : dat, by 't Slot Trajectum, 't welk zyn oorfprong aan de omeinen verfchuldigt fchynt, reeds zeer vroeg, verfcheiden andzaaten ter woon zich hebben nedergezet, te wederzy-

Sluiten