is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUWKUNDIG SCHOOLBOEK. IO9

17. L. Wat beoogd de Landman meer met bet ploegen van zyn land, dan alleen bet vermurwen der aarde, en bet vernielen van 't onkruid?

M. Het vermeerderen der vruchtbaarheid van zynen akker. De ondervinding leert, dat naar maate het land meer geroerd en losgemaakt wordt, om het aan den invloed van lucht en zon bloot te ftellen, het ook overvloediger vruchten voortbrenge.

18* L. Zou men dan bet bouwland niet te veel kannen ploegen? M. Geenz'ns. Maar de omftandigheden van den Bouwman beletten fomtyds zelfs, dat het genoeg kan gefchieden, en dus heeft men niet te vreezen, dat het te dikwils zal herhaald worden.

19. L. Kan men dan gerust wezen, dat ba graan ap een zwaaren kleigrond wel zal Jlaagen, indien men denzelven flegts tweemaal geploegd beeft? M. Indien andere bézigheden belet hebben, dit werk meermaalen te herhaalen, moetejn wy ons daarmede gerust ftellen Men moet evenwel in 't oog houden, dat, als wy drie en viermaal hadden kunnen ploegen, wy met meerder zekerheid , in voorönderftelling van een gunftig jaarfaifoen , op een rykeren oogst hadden mogen hoopen. ——.

Dan