is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelyken godsdienst [...]. Eerste [-vierde] drietal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den XXIII. Zondag.

73

nes Zoons, daar hij door zijn bloed geregtvaardigd js (Rom. 5: 9. 10.) de verwijdering tusfchen God en zijne ziele, door de zonde ontdaan, is dan opgehouden ■ uit den gelove geregtvaardigd, heeft

hij vrede bij God (Rom. 5: 1.) God is zijn vriend,

hij is de gunfteling van God, geworden Daar

zijne zonden vergeven zijn, en zijn hart gereinigd is van de kwaade confcientie (van een befchuldigend en angftig geweten) heeft hij vrijmoedigheid om geduurig in den gebede in het heiligdom tot God te gaan (met een vertrouwenden en kinderlijken

geest tot Hem te naderen Hebr. 10: 19, 22.)

Hij heeft de zekere bewustheid, dat hem voor God niemand befchuldigen, niemand verdoemen kan(JLom.

8: 33, 34.) En nu, hoe zalig is het, in zulk

eenen verzoenden ftaat met God te leven, en verzekerd te zijn dat niets dien vrede kan ftooren, hoe zalig, zoo gemeenzaam met God om te gaan! en altoos den toegang tot Hem te hebben , bij wien men nimmer te vergeefsch komt! 2.) Verder voltooit de dood zelf zijne volle regtvaardiging en verlosfing van de zonde. Die gejlorven is, die

is daar van geregtvaardigd (Rom. 6: 7.) Zoo

een blijft eeuwig behouden van den Goddelijken toorn (Rom. 5: 9.) en dus komt hij in de verdoemenisfe niet, noch fmaakt eenigen der bittere gevolgen van de zonde, na dit leven. 3.) Ja,

geregtvaardigd door Gods genade, word hij een erfgenaam .... des eeuwigen levens. (Tit. 3:7.) — Dit vooral rekent de Bijbel onder de groote en E s za-