is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelyken godsdienst [...]. Eerste [-vierde] drietal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den XV. Zondag. 103

die ons gelieven te vertellen, „ dat bij eene naauw„ keurige vertaling, het plaatsbekleedend lijden van „ Mesfias, althans het bewijs daar voor, uit dit ,, Hoofdftuk van den Profeet Jezaias , ongetwijfeld „ weg zou vallen!" — Voorwaar, dat heet wel, moedwillig blind te wezen!

Verder, hoe veel beduidend is de wenk bij „ den „ Profeet Daniël:" de Mesfias zal eens uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hem zeiven (niet om zijne eigene fchuld) zijn: dus, „ voor anderen, zal

„ hij fterven!" Gewigtige trek, die eene val-

fche oordeelkunde vergeefsch zoekt uit te wisfchen en onleesbaar te maken!

Ziet daar, zoo fprak God veelmalen en op veelerleie wijze door den dienst der Profeten : en beduidde (verklaarde) de Geest te voren van het lijden dat op Christus zou komen, en de zaligheid die dat te weeg zou brengen (2 Petr. 1: 20, 21.)

2. Zien wij nu verder de leere van de fchrif-

ten des N. Verbonds omtrent dit gewigtig ftuk >

hooren wij hier, eerst, den voorloper van Mesfias — dan, Jefus, den.grooten Leeraar van God gezonden, zeiven —. en eindelijk, zijne Apostelen.

Joannes de Dooper, verklaarde openlijk, terwijl hij op Jefus wees, ziet daar het lam Gods, dat (eerlang) de zonde der wereld wegneemt! (draagen en wegdraagen , d. i. wegneemen, zal, Joh. 1: 29 ) — Voorwaar, men kan deze woorden niet ongedwongen overzetten, gelijk zeker fchrijver ons gelieft diets te maken: „ ziet, dat is de Mesfias, die der G 4 „ w>_