is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelyken godsdienst [...]. Eerste [-vierde] drietal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den XV. Zondag. 113

geflacht, en hebt ons Gode (ten dienfte) gekogt met uwen bloede uit allen gejlagte en tale en volke en natie! Openb. 5: 9. zie ook Tit. 2: 14. enz.) Eindelijk , „ gelijk zij God, den Vader van J. C., „ fteeds erkennen als den Opperden Beftierder bij „ dit alles, den Befchikker van het lijden des doods,

„ aan Jefus overkomen en dezen daar bij ver-

„ klaren, aan den Vader gehoorzaam geweest te zijn „ tot den dood, ja tot den dood des kruifes (Filipp.

„ 2: 8.) Zoo geven zij teffens ook opening

van de redenen, waarom het Gode behaagde, zij„ nen eigen en geliefden Zoon al dat lijden toe tl ,, zenden." -— En, bij dit gewigtig ftuk moeten wij nog een oogenblik ftilftaan. — 1.) Paulus verklaart hier, dat God J. C. daar bij heeft voorgefteld tot eene betooning van zijne regtvaardigheid (Rom. 3: 25.): „ om, vdor hemel en aarde, „ daar van het eerbiedenswaardigst en gedugtst be„ wijs te geven;" zijne wet en gezag zoo op het kragtigst te ftaven, ieder een van de zonde af te fchrikken, en de wanorde en opftand in de wereld

zijnes Koningrijks te ftuiten en te herftellen.

En voorwaar, dit is geene gezogterede, geene vergeeffche bedoeling: maar zij geld wel degelijk, en is van den grootften invloed bij ieder die gelooft; zij is hem het kragtigst wapen tegen de zonde, en

de fterkfte prikkel tot eene flipte Godsvreeze.

2.) Verder zegt dezelfde Apostel: „ dat God daar „ bij op de beste wijze het menschdom met zig heeft

,, verzoend" . het uitnemendst en meest voldoe-

II nend