is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 Ochtend Gebed voor den tweeden dag

van heilige faamenroepinge, welke gy op hunne beftemde tyden zult verkondigen.

5. Den veertiende der eerste maand in den namiddag, is het Pafcha voor den HEERE.

6. En den vyftiende derzelve maand is het Feest van Ongezuurde brooden voor den HEERE. Zeven dagen zult gy ongezuurt brood eeten.

7. De eerste dag zal u tot heilige faamenroepinge zyn, waar op gy gecnerlei dienstwerk zult verrichten.

8. Geduurende zeven dagen zult gy den HEERE een vuuroffer naderen; en de zevende dag is insgelyks eene heilige faamenroepinge , waarop gy (ook) geenerlei dienstwerk zult verrichten.

9. De HEERE fprak tot Mofes om verders te zeggen.

10. Spreek tot den kinderen Israëls en zeg hen: wanneer gy in het land het welk Ik u geeve gekomen zult zyn, zult gy zyn graan maaijen, en eene garve der eerstelingen van het zelve den Priester brengen.

11. Hy zal deeze garve, volgens vereischfe inzicht voor den HEERE beweegen: des daags na den eersten Feestdag zal de Priester dit verrichten.

12. Ten dage als gy de garve beweegt, zult gy den HEERE een volmaakt eenjaarig lam ten brandoffer toewyden.

13. Zyn fpysoffer zal zyn twee tienden, met olie gemengde , meelbloem, tot een welriekend vuuroffer voor den HEERE; en zyn dranköffer, een vierde deel van een Hin wyns.