is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Ochtend Gebed voor den tweeden dag

u tot eene eeuwige inftelling in alle uwe wooningen voor uwe nagedachten.

22. Wanneer gy de airen uws lands maait, Zult gy het veld niet in het geheel afmaaijen, noch uwe afgevalle koren-airen naleezen: deeze zult gy den behoefcigen en den vreemdeling overlaaten; Ik ben de HEERE uwe God. $

33. De HEERE fprak tot Mofes om verders te zeggen.

24. Spreek tot den kinderen Israëls zeggende : de eerste dag der zevende maand zal u tot ruste ftrekken, en geheugenisfe van baz'uingefchal en heilige faamenroeping zyn.

25. Geen dienstwerk zult gy verrichten: maar den HEERE een vuuroffer naderen.

26. De HEERE fprak tot Mofes om verders te zeggen.

27. De tiende dag deezer zevende maand is byzondcrlyk een dag van verzoeninge, welke u tot heilige faamenroepinge zal zyn; als dan zult gy uwe ziele pynigen en den HEERE een vuuroffer naderen.

28. Geenerlei werk zult gy op den zeiven, dag verrichten: want het is de Verzoendag waar op gy van den HEERE uwen God de yergiffenisfe zult verwerven.

29. Voorzeker de ziele welke zig op deezen dag geene fmert aandoet, zal uit het volk verdelgt worden.

30. En den geenen die op deezen zei ven dag eenig werk verricht, zal Ik uit het midden des volks verwyzen.

31. Geenerlei werk zult gy verrichten: dit