is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248 Ochtend Gebed voor den tweejen dag

4. De Koning gebood den Hoogepriester Hilkias, den Priesteren der tweede Ordening en den vatenbewaarderen, om alle de vaten, welke voor den Baal, de bosfehen en alle de Hemelfchaaren vervaardigt waren, uit den Tempel des HEEREN te ruimen; hy verbrandde ze buiten Jerufalem in de valeijen Kidrons, en deed de asfche daar van, naar Bet-el voeren.

5. Hy verwyderde de afgodenpriesteren welke de koningen van Juda aangeftelt hadden, om op de hoogtens in de fteden Juda's en rondsom Jerufalem reukwerk te offeren; alsmede de offeraars van Baal, zon, maan, Herren en alle Hemelfchaaren.

6. Voorts voerde hy den (aangebeden) bo.om pit het Huis des HEEREN buiten Jerufaiern naar debeeke Kidrons, verbrandde dien aldaar, liet dien tot asfche verteeren, en deed deeze asfche over de graven der kinderen des Volks werpen.

7. Hy vernielde de huizen der afgodendienaaren welke zig in Gods Tempel bevonden, alwaar de vrouwen voorhangfels voor dea boom weefden.

8. Ook deed hy alle de Priesteren uit de fteden van Juda komen, verklaarde onrein de hoogtens alwaar de afgodenpriesteren, van Gaba tot Beërfeba reukwerk offerden; en vernielde de verhevene plaatfen by -de inkomst der poorte van Jofua den Stadsbevelhebber, aan de flinkerzyde der ftads-poorte.

0. Doch de Priesteren der hoogtens begayen zig niet naar ,het Altaar des HEEREN