is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vastdag van Ab. 223

höe eenzaam is de volkryke ftad geworden! eenzaam gelyk eene weduwe, zy die weleer getrouw was. Hier over zal ik jaarlyks op dees' dag eenen treurzang aanheffen.

Ik zal een geklag gelyk de ilang doen hooren, en een bang geluit als dat des ftruisvogels verwekken. De geduchte God heeft in Zyne verbolgenheid Zyn befluit volbragt, als vuur heeft Hy Zyne gramfchap over de tenten van Zions Vergadering geftort, Zyn toorn was gefchikt tegen de tallooze Gemeente. Hier over enz.

De zuigelingen fnakten naar 's moeders borst; de jonge kinderen riepen om brood, en niemant deed zig op om het hen toetereiken; de Hemeibewooner heeft zig over hen niet erbarmt. Hier over enz.

Het Altaar, het Heiligdom, ja gantsch Jerufalem is verbrand; de HEERE is als een vyand geworden, Hy heeft Israël verflonden: het volk Israël, welk Hy welëer tot zig geëigent had, aanfchouwde Hy met afkeer. Hief over enz.

Van jaar tot jaar zal ik myne traanen doen ftroomen en geduurig een bitteren kreet uiten; ik zal in myn geklag aanhoudend zyn, én gelyk eene duive over de flachting der jonge priesteren treuren. Hier over enz.

De Eeuwige Grondzuil heeft my in verbaastheid geftelt, in Haare gramfchap heeft Zy de fterkten Juda's tot op de aarde neêrgeftort: Juda wierd door alle gewesten tot fpreuk en fchimp. Hier over enz.

Mynen geest word door beeving en ziddeP