is toegevoegd aan je favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 Ochtend Gebed

; mn nvn

Dees' dag verkreeg de Waereld haar aanweezen, heden worden alle'de bewooneren der Aarde in recht betrokken; aanfchouw ons als (Uwe) kinderen of als (Uwe) flaavén; is het als (Uwe) kinderen, heb dan medelyden mét ons als een vader over zyne kinderen ; is het als (Uwe) flaaven, dan ftaaren onze oogen op U tot dat Gy ons begenadigt, ö Allerheiligfte! wil ons recht in een (voordeelig) licht ftellen.

i$m nnj*

(ó HEERE!) Gy geheugt U van 's Waerelds gebeurtenisfe, en onderzoekt al het geen van de a'öudheid gefchapcn wierd; voor U zyn alle verborgenheden en tairyke geheimenisfen zeden den beginne openbaar: want voor den Zetel Uwer Eere beftaat geene vei-'geetelheid/en niets is voor Uw alzienend oog verborgen. Gy geheugt U van al het geen verricht is, en niets van het gefchapene is voor U verholen. HEERE onze God! het Al is openbaar en bewust voor U; Gy doorgrond en voorziet tot het eind van alle de gedachten, als Gy den befchreeven' tyd en (den dag van) Geheugenis doet verfchynen , om het menschdom te bezoeken, de menigvuldige werken en de tairyke en eindelooze geheimenisfen te gedenken. Reeds van den beginne hebt Gy dees' dag aangekondigt, van voor lang hebt Gy hem geopenbaart; dees' dag is het begin Uwer verrichtingen tej geheugenisfe van den eersten dag.