is toegevoegd aan je favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gen: Vlll.

Ex: II. VI.

PfiCXl CV

Jet!

23$ , Ochtend Gebed

1 God gedacht Noach en al het gedierte en vee'dat met hem in de ark was; Hy deed eenen wind over de aarde opfteeken en de wateren wierden geftilt.

Ook is aangetekent:

24 En God hoorde hun gekerm en herinnerde zig het verbond met Abraham, lïaac en Jacob aangegaan.

Verder is vermeld:

r Mede heb Ik het gekerm der kinderen Israëls gehoort,alszyby den Egyptenaar dienstbaar waren, en My Myn verbond herinnert.

i-OTïi

In Uwe Heilige woorden is aangetekent ■ l 4. De Genadige en Barmhertige God heefc ' Zyne wonderdaaden vereeuwigt.

k Hy fchenkt Zynen vreezenden het onderhoud , en is ten allen tyde Zyne verbintenis indachtig. ^ ^ verbond (tcn hunnen

voordeele,) en herriep Zyn belluit volgens Zyne oneindige Genade.

Door Uwe Dienaaren de Propheeten is aartgetekent.^ ^ ^ jerufalem aankondigen: aldus fprcekt de HEERE: Ik gedacht ten uwen voordeele de oprechtheid uwer jeugd, de Helde uwer ondertrouwe, wanneer gy My ia de woestyn in een' onbezaaide landftreek volgde. Verder is aangetekent: