is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 i Ochtend Gebed wrk

z ( (

i

f

Levü: XXVI,

Onze en onzer vaderen God! geheug U on-, cr ten goede, en bezoek ons van het hoogst er Hemelen met heil en barmhertigheid; gelenk ten onzen voordeele, ó HEERE onze, 3od' aan de verbintenis, de goedertierenheid m den eed met welken Gy U aan Abraham op len Berg Moriah verbonden hebt, en aan de Verbande welke hy U van zynen zoon op het Mtaar opgedraagen heeft, wanneer zyne godvrucht de vaderlyke tederheid overtrof, als by Uwen wil met volmaakten herte voibragt; laat insgelyks Uwe Barmhertigheid Uwe gramfchap overtreffen; verwyder door Uwe oneindige Goedheid Uwe verontwaardiging van het verkoorcn volk, Uwe H. Stad.en erfelyk Land; volbreng, ó HEERE! Uwe Goddelyke belofte, welke in Uwe H. Wet, door Uwen Dienaar Mofes aldus aangetekent is:

4r Ik zal ten hunnen voordeeie de verbintenis indachtig zyn, geftaaft met hunne voorouderen wclëer door My, voor het oog <M volkeren, uit Egyptenland gevoert, om hen tot God te ftrekken, Ik de HEERE.

1311 '3

(-Almogende!) Gy zyt het die al het vergeetene indachtig houd; ook beftaat 'er geene vergeetelheid voor den Zetel Uwer Eere; wn U dan heden den offerband Ifaacs, ten voordeele zyner nakomelingen geheugen Gezegent zyt Gy, ó HEERE1 die het verbond gedenkt.