Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefch. v^an Nieuw-Herrnhut. 1734. 35

wekelyks twemaal in de hoogduitfche en groenlandfche taal met hen oeffende. ,

Daarbehevens deden zy hun beft, om zig door den arbeid zo veel doenlyk, op de groenlandfche manier te genéren , en de handreiking van buiten te verligten, .waartoe God zynen zegen gaf, zo dat zy allengskens in het vilfchen bedrevener werden. Van hunne woning keerde God een ongeluk genadig af, want. op een tyd dat 'et niet meer dan twe Broeders te huis waren, en een derzelven, horende, dat 'er buiten geklopt werd, uitging om tezienwat'er was,werd hy ten eerften gewaar, dat het vuur boven uit den fchoorfteen brandde,'t welk zy egter gelukkig, hoewel met veel moeite blufchten, alzo zy het water uit de zeê een fnaphaans-fchoot verre, halen moeften.

Ook maakten ze tans ene betere inrichting ten aanzien van hunne dagelylde oeffeningen., terwylzy, behalven de uren die voorde bede-ftonden en zing-vergaderingen (*) gefchikt waren, nog ene uur van den dag bepaalden tot het lezen en overwegen der heilige Schrift, makende een begin met den brief aan de Romeinen. Daarenboven Verkoor een iegelyk van hen een byzonderen tyd zo wel des dags als des nagts, om , behalven den gewonen arbeid en de dagelykfe oeffeningen, in een ftil gebed en afzondering den Here zynen eigenen toeftand voor te dragen, en tevens aan zyne broeders en aan alle kinderen van God op den ganfehen aardbodem voor den Here te gedenken, en hem'cm zynen zegen ter leringe van de taal, en tot eèri vrugtbaren arbeid onder de heidenen, aan te roepen.

( * ) In 't hoogduitfeh Singfiundett, 't welk zodanige vergaderingen betekend, in welken niet gefprokea maar alleenlyk gezott» gen word.

HET

C a

Sluiten