is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefch. van Nieuw-Herrnhut, 1738. Si

„ einde-het noit te vergeten. Kort: 'er was ene beweging „ onder hen, waarvan wy nog noit een voorbeeld gezien „ hadden. By hun affcheid beloofden ze,binnen kort wêer „ by ons aan te komen, om dat zy de zaak nogmaals ho„ ren,en ook aan de hunneneen verhaal van dezelve doen ,, wilden. , , ,

„ Den nden Juny kwamen'er weer ettelyken, die des ,, nagts by ons bleven. Kajarnak wilt nog veel van 't geen „ wy'met hem gefproken hadden , kon ook een weinig „ bidden, en zeide, tansnaar zyne tente te willen varen, „ en zynen huisgenoten, voor al zynen kleinen zoon,deze „ grote zaken verhalen.

„ Den i8den Juny bèzogt ons weêr een groot getal „ Zuidlanders. De meeften van hen hadden gene oren „ om te horen. Doch by Kajarnak befpeuren wyhoelan„ ger hoe meer , dat hy een angel in 't hart heelt gekre„ gen , welken hy niet ligtelyk kwyt raken zal. Zyn ge„ moed is gedurig met het een of ander werkzaam , het „ zy met een kort gebedje, of met een Bybelfche fpreuk, „ die hy van ons gehoord heeft. Ook zeide hy dikwils in „ zyn hart erinnert te worden, om te bidden. Van dien tyd „ af heeft hy ons nog vlytiger bezogt, en is eindelyk met „ 'er woon by ons gekomen. Wanneer wy met hem fpre„ ken, is hy dikwils dermaten bewogen, dat de tranen „ hem langs de wangen rollen, 't Is een byzonder raenfch, ,, zo dat men zich over hem moet verwonderen, wanneer „ men de verregaande ohverfchllligheid en domheid der „• Groenlanderen, die niets, dan't geen waarmede zyda„ gelyks bezig zyn, begrypen kunnen , in aanmerking „ neemt. Want nauwlyks hoort hy ene zaak twemaal, of „ hy verftaat en bewaart dezelve, niet alleen in 't geheugen, „ maar ook in 't hart. Daarbenevens toont hy ene onge„ mcne liefde jegens ons, en, 't geen wy tot nog toe in „ genen Groenlander befpeurd hebben, een vurig verlan„ gen, om nog gedurig beter onderregt te worden, zodat „ hy ons de woorden uit den mond fchynt te nemen. Hoe „ vele aangename uren hebben wy tans , geliefde Broe-

ders, na zovele droefheid, wanneer wy met hem fpre.,, ken en bidden! Helpt ons den getrouwen Heiland fme„ ken, dat hy zyn licht onder het ganfche volk zende, en „ hen oren geve, om te horen , en harten om te verftaan ; „ dat hy zyn genade-werk in dezen eertteling eerlang ge„ lieve te beveiligen , ten einde wy met u lieden zyne

11 Deel. F „ heer-