is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefch. van Nieuw-Herrnhut. 1754. 80

de men, dat het hen hier zeer wel aanftondt , dat zy gene vergadering ligtelyk verzuimden, en zig m de gezelfchappen nopens het verlangen van hun hartin diervoegen uitdrukten, dat men reden had te hopen, dat zpmmige leerlingen eerlang zouden kunnen gedoopt worden. Dat dit getuigenis der beftierderen van de gezeltchappen gegrond was bleek, wanneer men de lieden zeiven fprak, des men dan ook den eerftvolgenden Gemeente-dag drie perionen tot den doop aannemen kon, terwyl drie gedoopten by t Avondmaal beveiligd werden, om het eerftvolgende mede

Van Kangek kwamen 'er nu en dan zomtnige heidenen tot een bezoek, en uit den Zond werdt een huisgezin van vier perfonen afgehaald, die reeds lang begeerd hadden , om nader by de gelovigen te komen, doch hun oogmerk niet bereiken konden, dan na den jammer lyken dood van derzelver Huis-heer, die, van tovery belchuldigd zynde, door de heidenen vermoord werdt. „ ,' . ,'e

Ook verzogt ene gedoopte van de volkplanting verlol, om by hare vrienden, die hier wonen, te mogen bly ven. Zv werdt egter terug gezonden, met dit befcheidt , dat men ze, volgens de gemaakte affpraak, zonder ene fchriftelyke toeftemming van haren zielzorger, met aannemen

k0!n deze maand gingen twe kinderen naar de euwigheid. Het ene, een jongsken Efra genaamd, was een zeer aangenaam kind, aan welks hart de doop-genade zig op ene byzondere wyze orjenbaarde ,• en vele hope gaf van ene verblydende opgroeijinge. Hy was de laatlle, die 111 dit iaar uit den tyd ging. . ,

Uit de Fiflcher-Fiorde kwamen enige overtuigde heidenen tot een bezoek. Een der aldaar wonende kooplieden zogt den Groenlanderen van nut te zyn, enbadt om enige vertaalde liederen, die hy zulken onkundigen heidenen, in welken hy enige begeerte befpeurde om iets te leren, voorlezen wilde, om dat hy opgemerkt hadt, dat ze korte en in rym gebragte gebeden ligt van buiten leerden, en dat door dit middel hierom flreeks vele heidenen inhun hart waren toebereid geworden tot ene volkomene omhelzing der waarheid. De Miffionariffen zonden hem derhalven enige vaarfen toe , die ligt te verdaan waren , en niet te min de voornaamfte waarheden van den kriltelyken Godsdienft behelsden; hierdoor werdt de grondflag gelegt F 5 van