is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid der Groenl. Gemeente. S2?

§. 25-

Dus leid my de orde tans tot de H. Sacramenten , te weten den Doop en het Avondmaal.. _

De H. Doop wordt, of aan kleine kinderen van gelovige ouderen , of aan bejaarde perfonen toegediend.

Wat den Kinder-doop aangaat, zo dra een kind geboren wordt, geeft de vader daarvan aan den Miffionaris bengt, en verzoekt, dat zyn kind moge gedooptworden. En zulks wordt niet langer dan tot de naafte algemene vergadering ( want de doop wordt gewonelyk in tegenwoordigheid der ganfche Gemeente bediend) uitgefteld, alzo de Groenlanders gene toebereidfelen, by voorbeeld tot kinder-malen enz., nodig hebben. Dan byaldien het kind zwak is , wordt hetzelve ten eerften in het huis of de tente der ouderen gedoopt, en is het 's avonds, of flegt weder', dan Itelt men 't tot den volgenden morgen uit. De vroedvrouw, die dikwerf door demoeder verzeld wordt, brengt het kind, zo naakt als 't is, (want ze hebben gene luijeren) by de Diakonefe, die het kind ten doop kleedt, en vervolgens aan den Miffionaris, na dat dezelve ene aanIpraak aan de Gemeente, en in 't byzonder aan de kinderen , gedaan heeft, overgeeft, die het door een kort gebed met oplegginge der handen inzegent, en vervolgens , onder het uitfpreken van 't gewone Doopformulier, N.N. lk doop u in den name des Vaders, en. des Zoons, en des H. Geeftes, in den dood des Heren doopt. Daarna wordt het kind etteiyken mede-arbeideren, als Peten, voorgehouden , die het met oplegginge der handen zegenen. Vervolgens wordt deze plechtige handeling met gezang geëindigd.

Des zomers, wanneer de ouders uit zyn en in tenten wonen , brengen ze de kinderen herwaards ten doop , doch in geval van noodzakelykheid , vaart een der Miffionariffen naar hen, en bezoekt tevens de heidenen.

De kleine kinderen van heidenen, zelfs van de zulken die by de Gemeente wonen , worden door de Broeders niet gedoopt, om dat men nopens derzelver opvoeding niet kan verzekerd zyn, eer een van de ouders of beiden X5 ( Se'