Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I )

Weeken, of prolongatie, genegen zynde, over de aangegeven Goederen, mits Frye zynde, anders te disponeeren, zal zulks vermogen te doen; en by aldien hy op het aangeven meerder mn?t betaald hebben dan het InKomend Recht, met de verfchuidigde premie bedraagt, zal her fur plus aan hem moeten worden gerestitueerd.

12.

De Tranfitoire Goederen zullen in geenen delen, directelyk noch indireetelyk gedurende de gezegde zes weken, of Prolongatie, mogen worden verkogt, gealiëneerd of getranfporteerd, het zy in het openbaar, of onder de hand, op poune ran nulliteiten Confiscatie der aldus verkochte of getranfporteerde Goederen.

13-

Voor den doorvoer van alle Goederen, zonder onderfcheid, zal by de aangiften worden betaald, alleen eens het Inkomendof Uitgaande Recht, dat van beide hethooo-fie is, {zonder eenige Premie, en op den voet, zoo ats dieby het Tarif van 1725. is gereguleerd; met de veranderingen , vermeerderingen en verminderingen , daarin fuccesfivelyk gemaakt, of noch te maken. — van Paarden , de Veulens daar onder begreepen , te Lande of lan°-s de Rivieren, ten doorvoer inkomende, zal van ieder Stuks worden betaald twee guldens.

1.4-

De geaccordeerde vrydom aan fommige Articulen naar Spanje tranfiéerende, blyft op den oude.ii vo.et, onder dezelfde precautiën, als daar by zyn geflatteerd.

15.

Voor zoo verre, uit hoofde van verbod van In- of Uit voer, flechts een der beide Rechten in het Tarif voornoemd, bekendis, zal men voor den by deezen gepermittterden doorvoer zoodaniger Goederen, volrtaan met de

be-

Sluiten