is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Als mede des lands Gilead.

Wat omtrent de lengte, door Hieronymusbepaalt, aan te merken.

ya De uitgejlrektheid

Seir opgaat. Noch meermalen word de uitgeftrektheid dezes lands, van het noorden ten zuiden, befchreven , door de fpreekwys, van Dan tot Berféba, Rigt. XX, 'i. i Sam.lU.zo. 2-Sam. XVII. n. XXIV.2, 15. enz. desgelyke van Berféba tot Dan, II Chron. XXX. 5. Ook kan hier ten zeiven einde in aanmerking genomen worden, 't geen men van de verfpieders van het Land Kanaan leeft, Num. XIII. ar. Datzeoptrokken en verfpiedden het land van de woeftyne Tzin tot Recbob, daar men gaat naar Hamatb: dat is, van het zuiden ten noorden, langs de geheele lengte des lands.

De uitgeftrektheid des lands Gilead , buiten den Jordaan, die mede noordlyk en zuidlyk de langfte is, word ook, van het zuiden ten noorden, op eene defgelyke wyze voorgedragen, Deuter. III. 8. Van de beke Arnon tot aan den bergHermon; en noch onderfcheidenlyker, Deuter. IV. 48. Van Aroè'r, dat aan den oever der beke Arnon is, tot aan den berg Sion, welke is Hermen.

Doch alle deze bewoordingen laten ons in het onzekere ten opzigte der juifte hoegrootheid, vermits de afftand der beide tegen elkander gefielde eindpaalen, door geen ftadien, mylen of dergelyken bepaalt word; gelyk ook zulke maten, om den onderiingen afftand der plaatzen te berekenen, in dien vroegften tyd noch buiten gebruik geweeft zyn.

Hierenymus, die eenige jaaren in dit land, in de nabuurfchap van Bethlehem, gewoont heeft, heeft wel de lengte deszelfs (in Epift. ad Dardan.) bepaalt, van Dan tot Berféba, op 160 Romeinfche mylen ; doch in deze bcpaalinge heeft hy zonder twyfel gevolgt de kromtens, langs welke de gemeene wegen, van de eene Stad tot de andere liepen; vermits uit het verfchil van graden , dat deze beide plaatzen, in de noordlyke breedte hebben, zeer ligtlyk te bereekenenis, dat haare onderlinge afftand, niet veel

meer