Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ■ iergen van Palejlina* I p j

grond, zynen oorfprong te hebben. Van dit water word deze bak zo onophoudlyk vervult , dat fchoon 'er een beek uitvloeid naar de Zeey van zodanig een fterke drift, dat 'er vier molens door worden omgedreven , zy echter altoos vol blyft. Men gelooft , dat de Koning Salomo dit werk heeft doen aanleggen , tot een erkentenis voor de geleverde bouwiJloffen van den berg Libanon, ten dienfte van Hiram, den Koning van Tyrus ; want uit dezelve was weleer een buis gemaakt , (waar van de vervallen {tukken noch te zien zyn , ) tot aan,de ftad Tyrus , orrt deszelfs inwoners geduurig van verfch water te voorzien. Brocbardus geeft 'er een befchryving van , in zyn H. Landsbefcbryvinge, Hoofdjl. ll. Docb breder, de Meer Maundrel, bladz. 65,66.

Het gebergte Libanon , heeft op de grenzen vari het Joodfche land , een zekere bekende doortocht gehad , die , als de bekwaamde , altoos gebruikt wierd , van die naar het landfchap Hamath wilden, zynde dat deel van Syrië , dat naderhand het Lage Syrië genoemt is. Deze doortocht word de ingang van Hamath geheten , 1 Kon. VIII, 65, Haar men gaat naar Hamath , Num., XIII. 21. En daar men komt te Hamath, Num. XXXIV. 8. 1 Cbron. XIII. J, Amos VI. 14.

Het gebergte Libanon, word heden bewoo.it dooi de MaroNiten, een foort van Oofterfc'ie of Griekfche Cbrijlenen, die daar bunnen Patriarch hebben , wonende in een konvent datKanohine genoemt word, gelegen niet verve van Tripoli; hoewel van de Maroniten, ook eenigen door geheel Syrië en Palejlina, verfpreid zyn. Zy hebben zicli voor veele jaaren : jn het geeftlyk rechtsgebied , aan den Paus van Ro me .onderworpen. Doch onder deZe twe voorwaar den ; dat voor eerft, hunne Priefters rhógen huwe lyken, en ook dat hun toegeftaan is , om het Heili N Avond

De door» ging naaf Hamath.

y

D

Sluiten