Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏP4 De hergen van Paleftina.

Avondmaal, onder de twederly gedaante van brood

en wyn te nuttigen.

Nu volgt de andere berg

H E R M O N,

Hermon te recht een gebergte te noemen,

li aan de Libanon vcrknog

of Chermon , waarvan hier voor met een woord is a'angeroert; diemve echter veel liever een gebergte , dan een' berg noemen ; dewyl dezelve uit een ganfche rey van bergen bedaar.. Indien de aandacht onzer Ov'erzetteren daarop gevallen was, zy hadden, zonder twyfteI,zo dikwerf inden grondtext word aangetroffen , het zelve door het Geefrcte Hermans vertaalt , zo wel aisze van een gebergte Gilboa , van een gebergte Epbraims, enz. fpreken.

De Heilige Schrift levert meer dan een bewys op, dat men hier niet arm eenen enkelen berg, maar aan veele bergen, en'dus aan een geheel gebergte, te denken hebbe. Men leeft, Pf. XLII. 7. van , (Chermonim) een uitdrukking in 't meervoudige, welke de onzen door Hcrmons hadden mogen vertalen gelyk men op dezelve wyze zou fpreken van Karmels , Tbabors > ■ enz. om te bedoelen verfcheide bergen van dien zeiven naam: en in een foortgelyk geval, noemenwe ook de Pyreneën , de Alpen , de Jpennmen, én meer anderen , die uit eenen fchakef van verfcheide bergen beftaan. Daarby komt , dat bok Jofua fpreekt van den ganfeben berg Hermon , Jof. XIII. ii. nemende famen alle de byzondere bergen, waaruit dit gebergte beftaat.

Dit gebergte fluit naar de weftzyde vaft aan den °'Libanon , verfta dit van den Antilibanus ; of liever, . maakt het een gedeelte van den Libanon uit, en is niet anders, dan in den naam , van het zelve te onderfcheiden. Dit geheele gebergte, bepaalt de noordzyde van Ifraëls land ; voor zo verre nu dit de bin* nen

Sluiten