is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gevoelen van Marsham en Spencer.

i 1

?

4©Q . De Godsdienft

te , en in het byzonder de offerbanden der veriOeninge; wie kon begrypen, dat, door de flachtinge en de daarby gepaarde bloedftortinge van een reedeloos dier , in de plaats van een' menfch , die gezondign had, de fchult zyner zonden kon worden uitgewifcht? Zie Hebr. X. 1 -- 4. Gaat men verder en overweegt men welke nuttigheid de menigvuldige wasfcbingen en reinigingen mochten te wege brengen ; wie kon begrypen , dat een wasfchinge des lichaams, met uitterlyk water, een ziel kon reinigen van de befmettinge der zonden ? en dus droeg het zich ook toe met de meefte andere Godsdienft - plechtigheden.

Daarom meenen fommigen, dat de Heer deze cerimoniëele wet bedoelt; als hy Ezecb. XX. 25. zegt: Ik gaf bun bejluitingen, ( of inzettingen ) die niet goed waren , en rechten daarby zy niet leven zouden. . Eenige geleerden , deze weinige natuurlyke reedelykheid, dieze konden vinden in den cerimoniëelen Godsdienft van Ifraël, veal te verre uitmeetende , hebben zich niet ontzien te ftellen : dat deze ganfche dienft een namaakzel ware van den afgodenïienft der oude Egyptenaaren : dat Mofes, wel voordiende , dat Ifraël, zonder dit, van dezen afgodenlienft, waarze in Egypte te fterk aan gekleeft waren, net geen mooglykheid ware aftebrengen , derhal. /en de meefte plechtigheden, zo als zyzc in Egype geleert hadden , in het wezen der zaake , zou ;elaten hebben , zo alsze waren ; en dezelve met :enige kleine verfchikkinge en veranderinge alleen oépaslyk gemaakt tot den dienft van den waaren "Jod i met oogmerk om hen van dien verfoeilyke af;odendienft te rugge te houden. Dit gevoelen heeft wzonder getracht te beweeren de Engelfche Ridder ïob. Marsham, in een gefchrift , geintituleert, Cam Cbronicus Aegypt. Ebraic. £f Grcec. en na hem