is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ftad Jerusalem. 6"3 - Jerushaalajim, is een faamgeftelde naam , (nomen compofitum) , uit de beide woorden *J (Jeru),™ en o;1?» ( Scbaalajim). Aarjgaande CRW , is mend( allen genoegzaam eens , dat het niet anders , dan v voor eene verandering van uitfpraak des woords a^,d moet erkent worden : het zy , men het zelve , alsv( den voorigen eigen naam dezer ftad, aanmerke; het zy men zie , op de gemeene beteekeniffe van die woord ; het welk zo veel zegt , als vrede. Doch, hoe men het ftelle , met het daarmeê faamgeftelde woord »j ; van welk wortelwoord , het zelve bekwaamlykft afteleiden zy; en wat te houden zy van deszelfs beteekeniffe; des aangaande, zyn de taalkundigen niet eenpaarig van gevoelen.

Sommigen hebben gedacht, aan *X (Jaaree) ,: dat de beteekenis heeft van vrezen. Als men derhal-' ven , het twede woord , (Scbaaleem) , hier¬

mede famenhecht , en dat aanmerkt, als den eigen naam der ftad zelve ; zou «fr*»*, of Jerufcbaalajim, (vermits K3? in Imperat.plur. word uitgedrukt «c* by verkorting voor «r,), van het zelve gebruik zyn, dan of men wilde zeggen , vreeset Salem : om dus uittedrukken, de zonderlinge fterkte dezer ftad, waardoorze voor vyanden, die dezelve zouden willen aantallen, zeer te vreezen was. Die deze beteekeniffe liefft verkiezen , ftellen te gelyk, dat die naam , aan de ftad gegeven zy , door de Jebufiten , haare oude bezitters; te meer, dewylze, met dezen naam, aireden in de Boeken van Jofua , en der Richteren, voorkomt; in het gefchiedverhaal der tyden , toen de ftad noch onder de macht der Jebufiten ftond. Men zou hier konnen bydoen , ter aanpryzing van dit zelve gevoelen , dat men noch heden gewoon is, een fterke vefting , een formidabele-, dat ook wil zeggen , een gevreesde vefting , te benoemen: en dat de beteekeniffe zelve, op de ftad Jerufalem, by-

zon-

Hoewel

Taalindigennzelven irfchei» :nlyk :rklaa-i n.

iertlc gc« oden.