is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7? De veelerly benaamingen

ten, moet invallen ; naamlyk. dat men niet weet,' dat Jerufalem ooit, in geweide of ongeweide Schriften , met een' dergelyken naam, als Kadytis, zy bekend geweeft ; dit neemt de Heer Prideaux, dien grooten vporftander van dit zelve gevoelen, tot zyn voordeel. Hy meend , dat de naam k*JW, naar eene verandering van uitfpraak , die de meefte Hebreeuwfcbe eigen naamen , door den tyd, in overeenftemming met het Syrifch dialekt , (tongval) gekregen hebben, afkomevan-, en in betekenis overeenftemme, met den naam of liever toenaam, ^Hpn t? f (Ir-Hakkadefcb) : dat is, de ftad der Heiligheid, of de Heilige ftad ; zo als Jerufalem , toenze , federt de ftichting des Tempels , de eenige plaats van waaren Godsdienft geworden was, meenigmaal getituleerd word. Zie Neb. XI. i, 18. Jef. XLVIII. 2. LIL i. Dan. IX. 24. Dat de Joden , aan de ftad Jerufalem , dien zeiven eernaam gaven , op hunne munt; waarvan ten bewys verftrekken, de fikkels der Joden , (waarvan >er noch veelen voorhanden zyn) op welken , men leeft ntPnp 0^tf>"n», (Jerufcbalem Kadufcba) : dat is, Jerufalem, de Heilige ftad: en dat deze munt, door het geheele ooften , verfpreid wordende, dien zeiven naam, tot de nabuurige volken . hebbe overgebracht ; zo verre , dat dezen niet anders willen , of Jerufalem Kadufcba , ware de eigen naam, die beftendig , met die zelve omfcbryving^, wierd uitgefproken ; het welkze daarna , kortheids halven, alleen door het laatfte woord Kadufcba ; en de Syriers , (naar wie'r dialekt de ^5 (fcbt) meermaalen , meteen n, (tb,) verwiffelt word,) door Kadutba ; het welk Heródotus , we^r, naar de Griekfché taaibuiging , zou veranderd hebben , in Kdi^tc, ( Kadytis ). En , ter nadere beveftiging , voegt de Heer Prideaux 'er by, dat de fcedendaagfche Arabieren , Jerufalem,, thans Alkuds

noe-