is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit.dén omtrek haarér muuren opgemaakt. 161 geehen goeden zin zou hebben ; indien het ééne deel ten noorden, viermaal zo groot, dan dat ten zuiden, naamlyk, de berg Zion, geweeft: was.

Ook beleid de Heer Vitringa zelve, (in zyne nadere verdeedtging van het recht verftand van EzecbiëlsTempel,^ tegen den Heer Joh. Hehdr. Koccejus, bladz. 343.) " dat hy in den beginne , door dit bericht van Jofephus," (aangaande die XC. torens der derde muur) " 't welk hem zo vriendlyk toe lachte , " te rade wierd, om een Schets van Jerufalem, " 't welk daarmede letterlyk overeenftemde , door " eenen bekwaamen meefter , te doen tekenen : " doch dat hy 'er van fcbrikte, toen hy ze zag ; de-

wylze hem zo byfter wanftaltig voorkwam." , De meermaals gemelde Jefuit, Villalpandus, ten einde deze zwarigheid weg te némen, heeft, (de Urbe Tom. III. Part. I. Lib. tt. cap. iö.) de woorden vau Jofephus dus verklaard : dat de derde muur XC. torens hadde , voor zo verre ze, met de eerfte muur vereenigt, geheel Jerufalem omgeloken hebben ; en dus haare torens, met de torens van het gedeelte der eerfte muur, 't welk aan de ooft- zuiden weftzyden , den berg Zion omringde, famen , in het geheel , Hechts XC. zouden hebben uitgemaakt. Deze ftellinge is, zeker, niet onaartig gevonden : want, by aldien , onder deze XC. torens, mede begrepen waren, alle de torens der drie gemelde zyden der eerfte of oude muur , die naar de gemaakte veronderftdling, (voor elke zyde , .15. torens gerekend) XLV. bedroegen ; behoefde voor de derde maur, in zich zelve, Hechts ook juift XLV. torens overgelaten , en deze by de XLV. der muur van Zion gevoegt te worden ; om terftond de XC. torens , voor den omtrek der geheele ftad , te konnen vinden : en , daaruit, zou dan volgen, dat de Bovenftad, ?an eene nagenoeg gelyke grootte, dan al L hes

Door Vit-] lalpandw.' □iet vol-, doende weggen©^ men.