Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat Golgotba een heuvel zy,

Wat deze naam betekent.

224 De heuvel Golgotba.

Aan de andere zyde der ftad, dat is, ten weften, zag men den heuvel

golgotha.

Deze word wel , bekennen wy , nooit in de Heilige Schrift, een Heuvel noch Berg genoemt: en de Euangeliften gewagen , alleen , van een Plaatze , genoemt, Golgotha. Zie Mattb. XXVII. 33. en elders. Dat men dezelve échter voor .eenen heuvel hebbe aantezien , blykt uit alle de eenpaarige berichten , die ons , door de oudheid , desaangaande worden opgegeven : waar by komt, dat de Roomfche Landvoogd , Pontius Pilatus , op deze plaatze, den Heere Jefus , en de beide moordenaaren heeft doen kruicigen; gelyk, waarfchynlyk, dit de gewoonlyke plaatze was , waar alle die naar de Roomfche wetten , als misdaadigers , moeften fterven , hunne ftraffe ontfingen : en het een bekende zaak is , dat de Romeinen , de openbaare ftraffen , nooit elders , dan op de hoogten , plagten uittevoeren; op dat het des te zichtbaarder, ten affchrik van anderen , gefchiedde.

Dat Golgotha een Hebreeuwfche naam zy, door de Joden zelve , naar hunne eigen moedertaal, aan dezen heuvel gegeven , beduid ons de Euangelift Johannes, Hoofdji. XIX. 17. zeggende: dat de plaatze , naar welke Jefus , het kruis dragende , uitging , genoemt, de Hoofdfcheel-plaatze, in 't Hebreeuwsch, genoemt wierd, Golgotha. Hiermede geeft hy te verftaan , dat deze naam , ten minfte , in de Hebreeuwfche taal , haaren oorfprong en beteekeniffe heeft : maar anders , is het klaar , dat deszelfs uitfpraak , (pronuntiatie) meer, tot het Syrifch - Cbaldeeuwfeh , is overhellende : gelyk men weet, dat

Sluiten