is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

Kader ver. klaart, ui het gefchiedverhaal iSam XIII. en XIV.

24. Michmas. vers 5.) naar de zyde van Michmas : en de andere, □aar de zyde van Geba : waar uit dan te gelyk , in het verbygaan , blykt, dat Michmas zelve ten noorden van Geba, moet gelegen hebben. Byaldien de laatere Reizigers, de gefteldheid van dezen oord, nauwkeurig gade geflagen hadden ; zouden zy ons, aangaande dien doortogt van Michmas , eenig nader bericht hebben konnen geven. Maar, ik kan niet bemerken , dat hunne aandacht daar op gevallen zy. Ondertuflchen fchynt al het land , ten noorden en zuiden dezer beide; fteenklippen , dus beflooten te zyn , door het hoog en zwaar gebergte , ( het gebergte Ephraims) dat men van de zyde des Jordaans, door dezen oord , willende trekken , naar 'jerufalem, fchier geenen anderen bekwaamen weg aantreft , dan door dien zelven nauwen doortogt, tusfchen deze beide rotzen. Iets , dat trouwens in alle bergachtige laudftreeken zeer gemeen is. 1 Als men dien eerjlen veldtogt des Konings Saul , ;tegen de Pbiliftynen, in het twede jaar zyner regeering voorgevallen ; die uitvoerig verhaald word , ; 1 Sam. XIII. en XIV. nauwkeurig naleeft ; word 'men ontwaar , dat de Philijlynen , ter zeiver tyd , toen Saul noch bezich was, zyn eigen heir, by Gilgal , ( na hy den Jordaan ) te verzamelen, by dien doortogt te Michmas , zich hadden neérgeflagen , als in een zeer voordeelige legerplaatze, die van de ooftzyde , alwaar zy hunne vyanden voor zich hadden , niet anders kon befprongen worden , dan door dien zelven doortogt; die zeer nauw , en daar by van een' jleilen opgang zynde , deze onderneeming, voorde aanvalleren , zeer moeilyk en gevaarlyk zou maaken. Ter dezer oorzake had Koning Saul , in den aanvang van dezen veldtogt, dien zelven poft bezet, met 2000. zyner krygsknechten, ( 1 Sam. XIII. 2.) maar was, (zo het fchynt) door de overmagt der

PM-