Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snoeten aangemerktworden.

Onder welke, Mizpa in 'Benjamin , meeft aanmerklykgeweeft is.

J02 Mizpa.

te van Juda word geplaatft; welke laagte van Juda, veel weftlyker van Jerufalem begon , dan wel de grensfeheidinge van Juda en Benjamin weftwaard fchynt gereikt te hebben : want deze grensfeheidinge bepaalde zich by de ftad Kiriatb - Jearim , naar Jof. XVIII. 14. welke ftad Jof. XV. 60. ( vergeleken met vers 48.) noch op het gebergte van Juda, dat in het midden, tuflchen de Zee en Jordaan is , geplaatft word. Weshalven wy meenen , dat dit Mizpa in Juda te verre van Benjamins grenzen, verwyderd was, dan om , als ware zy een ftad, op of by de grenzen van Juda en Benjamin gelegen, eeven daarom , in de beiden lyften zo des ftams Juda als Benjamin , te worden aangetroffen. Dit Mizpa in Juda, word door Eufebius en Hieronymus (in Onom. ad voc. MaeQx') na by Eleutberopolis, gefteld, welke ftad, weftwaard van Jerufalem, gelegen heeft.

Het ander Mizpa, naamlyk in Benjamin, en dus ten noorden van Jerufalem gelegen , fchynt (hoewel wy daar voor ook niet, als iets zekers willen inftaan) die zelve ftad geweeft te zyn , van welke men zo dikwerf leeft , dat aldaar, in zaaken van groote aangelegenheid , Algemeene Vergaderingen des volks, (door welke men welvoegzaam zou konnen verftaan , de hoofden des volks) gehouden wierden. De Heer Reland is mede van die gedachten :- en als men let op de gelegenheid van Mizpa Benjamins, was zy zeker meer gefchikt, tot zodaanige algemeene vergaderingen , dan de andere ftad Mizpa in Juda : dewyl zy zich nader by het middenpunt des geheelen lands bevond. Zie van zodaanige algemeene vergaderingen te Mizpa, Richter. XX. 1. XXI. 1. 1 Sam. VII. 5 — 7. X. 17. Vermits in de eerft en laatftgemclde dezer aangehaalde plaatzen word gezegt, dat bet volk zich verzamelde , tot den HEERE te Mizpa, en dat zy wierden faamgeroepen,

tot

Sluiten