Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gath.

zyner Zoonen; van welke hy in het verbygaan verhaald, dat die alle door de mannen van Gath , die in het land gebooren waren, gedood wierden, om dat ze afgekomen waren, om bun vee te nemen : dat Ephraim, hun vader; deswegen veele dagen leed droeg : en dat zyne broeders kwamen om hem te trooften, enz. De Iezer ziet , dat eeniger mate twyffelachtig word ter neêrgefteld, wie die Zy geweeft zyn, die afgekomen waren, om de eene des anderen, vee te nemen: en of dit ziet op Epbraims Zoonen , dan op de Mannen van Gath ; het welk in deze zaak een groot verfchil geeft. Onze Overzetteren fchynen, voor het naaft , Epbraims zoonen te bedoelen : dewyl ze gebruiken, hei redengevend woordje omdat: de mannen van Gatb doodden ze, om dat zy, enz. dat is, om zich deswegen te wreken. Die dit daar tegen alleen op de mannen van Gatb duiden, moeten noodzakelyk in de vertaalinge der woorden eenige verandering maken : naamlyk , zo de mannen van Gath , die in het land gebooren waren , doodden ze, ( verftaa Epbraims zoonen ) als zy, (naamlyk, die zelve mannen van Gatb ) afgekomen waren om hun vee te nemen ; dac is , het vee der zoonen van Ephraim. 'Er zyn twee redenen, die deze laatfte opvatting zeer aanpryzen. Eerft, dat de Epbraimiten ,in Egypte overvloed genoeg van vee- hadden , dan dat 'er eenige nocdzakelykheid zoude geweeft zyn , om het vee van anderen te roven , en daartoe , eene zo verre , moeilyke en gevaarlyke togt te doen. Ten tweeden, ingevalle die van Ephraim uit Egypte getrokken waren, naar het Land Kanaan, om den inwooneren van Gath hun vee te benemen, zouden zy, naar den ftyl van fpreeken der Heilige Schrift, opgekomen, en niet Afgekomen zyn. Afkomen word altyd gebruikt, van die , welke uit Kanaan naar Egypte reisden : dewyl dit eerft gemelde landfchap ongelyk hooger, dan Tt 3 hee

Sluiten