is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ramla. 733 Hierof. pag. 139.) dat by dit Kloofter noeh te zien zy , een Kapelle, in welke wel eer bewaard was geworden , een zeer oud kruis, dat door dien zeiven Nikodemus, eigenhandig zoude gemaakt zyn : maar, het welk daarna naar Lucca , in Italië, overgevoerd was . en aldaar , by de inwooneren , in groote waerde gehouden wierd. Dit Kloofter , het welk , eenigen tyd voorheen, zeer begon te vervallen , en zelfs met eene inftortinge gedreigt wierd, is , niet lang geleden , weêr treflyk opgehaald. Jon Kortens merkt aan , (in zyne 9teijC nad) fcettt ©C(o&tM SlWt>e/ bladz. 35.) dat zodaanig eene verbeetering, zedert eene halve eeuw , niet alleen aan dit , maar ook aan alle de andere Kloofters , die de Frmciskaanen in het Heilig Land bezitten , wedervaaren zy : en dat men dit aan de rykere liefdegaaven , die jaarlyks uit Europa derwaard overgemaakt worden , toe te fchryven hebbe. Desgelyks, dat daar door veroorzaakt zy , dat het getal der Kloofterlingen menigvuldiger word , dan voorheen : zo verre zelfs , dat, waar voorheen ïlegts 8. of 10. hunner, nu ili zommige , wel 20. onderhouden worden.

Voorts,

Dat dit Kloofter , naar de overlevering , op de plaats van „ Nikobemus huis , gebouwd zy." Gelyk de Heer J.H. Reits, in zyne aantekeningen . op die gemelde Reisbefchryvmge , zich uitlaat: want, de Heer Myrike fteld dit alleen ter neer, op rekening der Manneken, die de plaats, waar op dit Kloofter ftaat , voor het huis van Nikodemus, dus verkeerdlyk, hem opgegeven hadden. En ter zeiver wyze f preekt daar van , niet de Heer Myrike alleen : maar dit doen alle de andere Reisbefchryveren. Alleen hebbe gemerkt, dat de Heer Egmond van der Nmnburg , de vergiffinge der Monmken ontdekkende, dit heeft veranderd , zeggende : „ Naar het zeggen der Vaders . „ (Paters ) aldaar , zou deze Kerk het huis van J o s e ph „van Arimathea bevatten : of liever , op deszelfs <s, grondveften gebouwd zyn." Zie z.y»e Reizen door ?alejtt+ na, bladz. 311.

Aaa 3