Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lydda. H1 levering wil , dat dees Heilige , geduurende de ver-. volginge, onder eenen derRoomfche Keizeren, we-: gens den Chtiftelyken Godsdienft , daar ter plaatze, Zoude onthoofd , en düs den marteldood geftorven zvn Wilb. Tyrus verhaald, (de Bell. Sacr. Lib. VIL cap 22 ) dat de Oofterfch - Chriften Keifer Juftinia'an , deze Kerk , boven deszelfs graf , gefticht , en ter eere van hem , dus genoemt hebbe. En nadat de Saraceenen , eVen voor de aankomft van het Chriften heirleger, in het Heilig Land , deze Kerk verwoeft hadden , zou Koning Ricbard , van Engeland * , dezelve in den jaare nol. (toen hy zelve

ter

van zeker verdrag, iü den jaare Ui*, tuffchen de Venetters en eenige Chriften Vorften , in het Heilig Land getroffen door mih. Tyrus bygebragt : (de Ml. Sacr. Lib. XII. cap ar.) het welk door verfcheiden Prelaaten, ondertekend 1S, en onder anderen meede , door eenen Biffchop van Lydda j den welke zich fchryft: Rogerius Liddenfis , Sancti G bob om Xpifitpus: daj is, Rogier, Biffchop vanGeorge te Lydda. Confer. Jac. de Vitriaco, Hifi. HieroJ. Ub. I. cap. si.

* Het laat zich zeer wel hooren, dat dees Koning Rukard, iu de eere van dien Heiligen, zo veel belang ftelde : vermits , hy reeds voor lang de Befchermheilige (Patroon) geweeft is van Engeland; alwaar hy gemeenlyk, St. Joris, word genoemt. Echter , al wat men aangaande den H. George , mt de Legeader, verneemen kan , h opgewonden , in eenige weinige duiftere en onzekere berichten , die het zelve , ten mmften by Troteflanten, meer voor een Fabel, dan eene waare geichiedenifte , doen doorgaan. Hy zou geweeft zyn , een Edelman, of Ridder uit Kappadoeie oorfpronglyk : en een tyd lang gediend , als Krygsoverfte , in het leger van Keifer , Diokle^ tiaan Als een voornaam heldenftuk , word van hem opgegeven , dat hy eenmaal te paerd zittende , met zyne lange ,■ een' gevleugeldm Draak , zou doorftoken en gedood, en daar door! zekere eenige Koningseer, die door den zelven zou verllonden zyn geworden , van den dood gered hebbeiü Bv de Engelanderen , word dit doorgaans , voor eene waarach-, tige gefchiedeniffe , aangenomen. Zekere Petrus Heyltmuf Beeft zelfs getracht , de echtheid daar van , in een byzonder gefchrift, te beweeren; het welk tot titel heeft: Th* Hiftory

't. Geargé' genoemt i jaar derzelverHoofdkerk.

Sluiten