is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óntfangen hadden , zyn, fe dert derzelver gevanglykewegvoeringe.zeerweinige in hun vaderland gebleven.

En, van deze gevanglykweggevoerden, noch veel weiniger naar het zelve te rugge gekeerd.

048 De befcbryving

ftammen Ifraëls , verdeeld wierd , bekwamen vier ftammen, binnen het zelve, hun erfdeel: naamlyk,1 Issaschar, Aser, Zebülon en Nephtali. .Doch, dezen wierden reeds zeer vroeg, onder de regeeringe van hunnen Koning, Pekab, door den Aflyrifchen Koning , Tiglath Pilefer , naar Affyrie weggevoerd. Zie 2 Kon. XV. 29. Welk lot, eenige jaaren later ; ook den overige ftammen van Ifraëls Ryk, door Salmanezer , overkomen moeft, 2 Km. XVII. 3 - 67 'T is, echter, bekend, dat eenige weinigen van het armfte en geringde foort van volk, van deze gevanglyke wegvoeringe verfchoond , in hun vaderland ge* lieven zyn ; die hunne bezittingen aldaar behouden, en , door den tyd , hunne geflachten voortgeteeld hebben.

Men weet verder, dat van "het nakrooft der gevanglyk weggevoerden naar Affyrie , een zeer klein getal, en zelfs ongelyk minder, dan die aldaar waren achtergelaten, naar deze ge weften te ruggekeerd zy: alhoewel, de verleende vryheid, door den Koning Cyrus, algemeen en hun, zo wel dan dien van het Ryk Juda , was betreffende. En deze weinigen fchynen, daar beneven, onder die van het Ryk van Juda zich vermengt , en in de fteden van Juda of Benjamin , zich neêrgezet te hebben. Waren deze wedergekeerden veel meer in aantal , en tegelyk meer beluft geweeft , om hunne oude woonplaatzen weder te betrekken ; zo zou Galileë, zo wel dan Judeë, weder, door haare eigen inboorlingen , zyn bevolkt geweeft: en zelfs meer, dan Judeë: want, vermoedelyk, zouden niet alleen die ftammen , welke in Galileë t'huis hoorden, naamlyk Iffafcbar, Afer, Zebulon en Nepbtalim , maar ook de overgeblevenen der andere X ftammen Ifraëls, als Epbraïm, Manaffe, Dan enz. dis binnen den Jordaan, in het Landfchap Samarie , wel eer gewoond hadden , veel liever ,

naar