Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nazareth. 1017

Godsdienft omhelsde,) is in deze zaake, eene groo- j te veranderinge ingevoerd. Verfcheiden Cbriftenen c van elders , tot dit land , komende toevloeien , \ hebben veelen hunner zich een voorrecht gerekend , 1 binnen deze flad. die wegens de inwooninge van Chris- 1 tus, by hen allen, van eene gezegende gedachtenis- c fe gebleven was, zelve te mogen woonen: en is Nazareth, daardoor, eene volkrykeftad geworden. Ter vermeerderinge van deszelfs luifter , heeft zeer veel toegebracht , dat de Moeder van Konftantin , Helena, aldaar, en wel boven de plaatze, daar, (gelyk de overleveringe wilde) die Boodfcbap, door den Engel , aan Maria , zou gefchied zyn , eene Kerk ftichte ; die in grootte en pracht geen weórgae had , onder alle de Chriften kerken in de Oofterfche landen; en , die, ter aandenkinge dezer gebeurteniife, Templum S. Annuntiationis , dat is , de Kerk der Heilige Boodfcbap , wierd toegenaamt. Deze Kerk is daar na een Aartsbisschoplyke Zetel geworden: zynde de AartsbiJJcboplyke waerdigheid , van het zogenoemde l'alceftina Secunda , ( Twede Paleftina) die een' tydlang , aan Scythopolis , ( Bethfan ) was verknocht geweeft , naar Nazareth overgebragt. Dus leeft men , (in Notit. Antiq. fol. 6 ) Sedes Secunda , Scythopolis, id eft, Bethfan: Sed hodie translata eft' Sedes, ad Nazareth, ob reverentiam annuntiationis Hominicce, ê? nativitatem beatce Marice Virgïnis. Sub bac funt Epi/copatus IX. Dat is , de twede Z •>. tel, is Scythopolis, eertyds Bethfan : dan , heden is die Zetel naar Nazareth verplaatft , wegens de eerbied voor des Heere boodschap , en voor de geboorte der gelukzalige Maagd , Maria. Onder dit Aartsbifchdom , behooren negen Bifcbdommen.

Men wil , dat toen noch in wezen gebleven wa re , (door een' tydverloop van III eeuwen) het buisje, waarin Maria weleer gewoond had, en waarTtt 3 i°

'tintin den Wooten : raarnahet en aarts'v.iom is ;eworen.

Het ver-

iichtzel

ïangaande

Maria's

Sluiten