Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ituisje', van Naza reth, na: Lorette, yerplaatft

pf het je genwoordi'ge Nazafetb op haare oud(

Ï) laats >gge-

IOi8 Nazaretb.

in zy zich jegenwoordig bevond , ter gelegenheid " dezer óntfangen Boodfcbap : welk huisje dan ook , door deze Kerk , omvangen wierd , en in dezelve , was bewaard geweeft , tot aan het einde van den zogenoemden Heiligen oorlog , in de XIIL Eeuwe. Doch, toen de Zaken der Cbriftenen in ?t Heilig land dus tegenliepen, dat de Saraceenen de eene ftad na de andere t'onderbragten , en men , na de veroveringe der ftad Ptolemais, in den jaare 1291, ook, voor Nazaretb , begon beducht te worden ; zouden de Engelen , ter verhoedinge , dat dit buisje in handen der ongelovigen zou vallen , (gelyk de Roomsgezinden voorgeven) het zijlve, in eenen nacht, over Zee, verplaatft hebben, eerft naarFiume in Dalmatie: en naderhand , naar Lorette, in Italië , in het Pauslyk gebied, aan de Baai van Venetië, gelegen: alwaar het jegenwoordig , door menigte van menfchen , bezocht en vereerd wierd , en het daarin ftaande Maria's beeld, met allerlei koftbaare gefchenken, opgehoopt. Dit verdicbtfel word met meer omftandigheden, opgegeven, door Adrichomius. (Theatr. Terr. S fol. 14,) en veel meer andere Roomfcbgezïnde Schryveren. De gefcbiedfchryvers zeggen 3 dat de ftad Nazareth , in den zeiven jaare , 1291, door den Egyptifcben Sultan, Seraf of Serafyn, Saladyn's broeder en opvolger , ingenomen en verwoeft zy : en de daarin woonende Chriftenen omgebragt.

Immers , na dien tyd , heeft Nazaretb zich zeer fober vertoond. Alle die , t'zedert eenige jaaren het zelve gezien hebben , getuigen , dat het een klein en zeer vervallen dorp zy , van weinige flechte leeme hutjes , waarin een arm volk woond. Zelfs word by fommigen in twyffel getrokken , ©f het dorp, dat nu den Bedevaard - reizigers , voor Nazaretb , word aangewezen , wel aan denzelven oord lig-.

ge;

Sluiten