Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I02o

Nazaretb.

De vermakglyke gelegenheidvan het hedendaagfcheNazaretb.

1

( ] <

3

l-

s.

het afbangen van dien zei ven berg, waarvan die gemelde jleilte , de hoogfte top uitmaakt' Deze ligt I ten Zuiden , van Nazaretb : en word nu , Monte Proecipite , dat is , de fteile berg , genoemt: ook , Saltus Domini , dat is , des HEERE fprong : -dewyl het oogmerk der Nazareeners was , den Heiland, van deze hoogte, te doen nederfpringen.

Het dorp betreffende, het welk men , voor Nazareth, aanwyft: dit fchynt zelfs, door den tyd, eenigermate van plaats veranderd: want, in de XII. Eeuw, toen de Griekfche Schryver , Phokas, het zelve gezien heeft; lag het , in het midden eener vallei, tusfchen verfcheiden bergen of heuvelen , die dezelve omringen : dewyl , hy fchryft (Defcript. Paleft §.

X) MêffOV JlCt(pÓ?OJV kul Ta) /3x'8êi Tt-J i£ XVTCÖV

cpoloxyyoi yi N«£«pfT ttoAk TeOepsA'a-ra»: beduidende: dat de ftad Nazareeb , midden onder verfcbeide heuvelen , in de diepte eener valleye , die door die zelve heuvelen gevormd word , gefticot zy. Doch , latere Reizigers plaatzen het zelve , aan de noordzyde van dit dal, op eenen heuvel. De gemelde Jon. Kortens, onder anderen, die in zyne aantekeningen vry nauw- j keurig is , zegt daarvan , (bladz. 2 io,) 3)tté t>t»f .

iinb QEfofrct liegen nicfyt / uitten tui %\)<xl jtmfcern an tscm afgang cincé Sevgeé / an ter <5c«te / gegen

iTtOjfcCn / CttJ. Dezelve Schryver heeft ook aangeherkt : dat deze valleie zich genoegzaam volmaakt •ond vertoond : en , met haare omgelegen bergen, le gedaante van een ketel of eene diepe fcbotel beeft. 3e Heer Egmond van der Nyenhurg Hemt hier mede >vereen: zéggende, (bladz. 17) dat deze valleie , rondom, met heuvelen, die meeft vruchtbaar zyn, , omringt word, en welke hier, als een rond Thea\ ter of Schouwburg maken." Dezelve voegt daar y : „dat dit dorp , door de natuur daartoe ge' maakt fcheen , om ten bekwaame fchuilplaatze,

„ voor

Sluiten