Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nazaretb. 1021

i „ voor den Immanuel; tot aan zynen manlyken ou• „ derdom , te verftrekken : en daar , onderwylen, „ booter en bonig te eeten : (doelende , op Jef. VIL „ 14, 15) dewyl hier'een recht .bekwaame oord „ voor vee en beijen is : hoewel , ten dezen tyde, ,, genoegzaam woeft liggende." Andere Reizigers, als Kootwyk , de Bruin enz. roemen de vlakte , in welke Nazaretb gevonden word, desgelyks, wegens i deszelfs aangenaame gelegenheid en de ongemeene 1 vruchtbaarheid des gronds ; die mede zeer bekwaam zou zvn , tot olyf- en vygenboomen , wynftokken enz. des, niet vreemd is , dat eenigen den naam van Nazaretb , van een woord , dat bloeijen en vruchtbaar zyn, betekend, willen hebben afgeleid: gelyk hier voor gezien is. Doch, door de binnenlandfche oneenigheden , tuffchen de Arabieren en Mooren , en \ tuflehen de Mooren- der omliggende dorpen , onder elkander, ligt alles verwoeft. jegenwoordig, fchynt dit vlek eenigermaten in aantal van inwooneren toegenomen : want , de latere Reizigers zeggen , dat ï men aldaar , omtrent 150 buisgezinnen tellen kan ; waarvan een derde deel uit Mooren beftaat : maar de overige Chriftenen zyn , zo van de Griekfche als van de Roomfcbe Kerke. De voornoemde Kom. de Bruin heeft, van de hedendaagfche gedaante van Nazaretb eene printverbeeldinge ontworpen ; die men ziet , in zyne Reize, bladz. 309.

Het klooster , in welk de vreemdelingen , (by aldien die Chriftenen zyn , ) aldaar hunnen intrek nemen , behoord , aan de Manneken van S. Francis, kus , anders genaamt , de Minderbroeders ; van weli ke, voorheen, niet meer dan zes , zeven, of . ten : hoogften acht , maar nu , nadat de inkomften van dit kloofter msrkelyk vermeerderd zyn , doorgaans, : meer dan twintig , binnen het zelve zich onthou1 den. Dit Kloofter , waarvan men de eerfte ftichtinTtt 5 ge:

Het Klooster en Kerk te Nazareth befc hieven.

Sluiten