Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nazaretb. J023 zou, naamlyk , dat huisje van Maria geftaan hebben ; waarin zy zat, toen de Engel GaeriBl haar met die gemelde boodfcbap verwaerdigde. Men ziet, daar binnen , noch twe pilaaren van Graauwachtige Steen ; die , men zegt, door Keiferin Helena , gefteld te zyn: de ééne, ter plaatze, waar Maria zat: en de andere , daar de Engel ftond : welke beiden omtrent de boogte van Wl vademen hebben , en drie voeten van elkander ftaan. Doch, de eerfte dier gemelde Zuilen, (die Maria's Zuil genoemt word) is, van onder , omtrent ter hoogte van a voeten, afgebroken : echter zo , dat ze met haar Kapiteel aan het gewelf hangt ; het welk de Roomsgezinden . aan een wonderwerk toefchryven: als of deze Zuil in de lucht zweefde. Men verhaald , dat zeker Bafcba, van het nabygelegen Sapbei, deze Zuil had doen afbreken , in verbeeldinge , dat onder dezelve eenige fcbatten verborgen waren : doch , dat hy niet alleen vergeeffchen arbeid gedaan , maar ook zyne hebzucht , door een Godlyke bezoekinge , met zyn leven had moeten boeten. De Arabieren , Mooren en Turken beroonen , voor deze Zuilen, een groote eerbied : en fchryven aan dezelve toe, een kracht, om allerly ziekten en ongemakken te genezen, door alleen de leden , waarin ze het ongemak gevoelen , daar tegen aan te wryven. Men kan zich verbeelden, hoe zeer dan de Roomsgezinden zich beyveren , om aan deze plaatze, (alwaar , ze geloven , de eerfte Ave Maria, door den Engel, gedaan te zyn,) hun> ne Ave Maria's op te zeggen: die Zuilen te kuffchen: de Rozenkranfen , KruiJJen en veele andere dingen, daaraan te ftryken : die hier door een kracht óntfangen , welken zy meenen , voor alles goed te zyn. Deze onderaardfche Kapelle heeft ook, twe, (andei ren zeggen drie) altaaren, vercierd met fchildereyen, i die de gefchiedeniffe dezer boodfcbap verbeelden : en

meer

Sluiten